Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użyt-kownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika)

1. Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest P.B.O. TROJAN Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul.Gdańska 14.

2. Cel wykorzystania danych
Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:
• administrowania serwisem,
• statystyki odwiedzin serwisu,
• zarządzania treścią serwisu,
• przekazania materiałów promujących usługi własne administratora danych,
• archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami.

3. Sposób zbierania danych
Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika.
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych
• prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
• realizacja umowy,
• przepisy prawa.

5. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
• Adresy IP Użytkownika,
• Cookies (tzw. ciasteczka),
• informacja o przeglądarce użytkownika,
• adres email,
• imię i nazwisko,
• numer telefonu.

6. Udostępnianie danych podmiotom trzecim
Przedsiębiorstwo będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikowi przysługują prawa do
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• sprostowania Twoich danych osobowych,
• wycofania zgody,
• zapomnienia,
• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• przenoszenia Twoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych
Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

9. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu
3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .
4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe).
5. Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każ-dej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbiera-nie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego po-chodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

10. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu zale-ca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

11. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
• dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania do-stępu do serwisu,
• dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz za pomocą mechanizmu uwierzytelniania dostępu do serwisu,
• dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

12. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Klauzula informacyjna
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jestB.O. TROJAN Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul.Gdańska 14 (dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: B.O. TROJAN Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul.Gdańska 14
przez formularz kontaktowy na stronie https://trojan.katowice.pl/
przez e-mail: trojan@trojan.katowice.pl
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
realizacji umowy,
dokonania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny).
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
realizacja umowy,
prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych
dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
przepisy prawa.
Informacje dotyczące profilowania
nie dotyczy
Okres przechowywania danych osobowych
Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.
Odbiorcy danych osobowych
Administrator może przekazywać dane osobowe:
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Nie zamierza się przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do zapomnienia,
prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.